Image Image Image Image Image Image Image Image

Center for Labor Research and Education

About:

Scroll to top

Top

UC Berkeley and UCLA Labor Centers Immigration Research Project

Share

English
Español
中文
한국어
Tagalog
Tiếng Việt
 

English

UC BERKELEY AND UCLA LABOR CENTERS IMMIGRATION RESEARCH PROJECT
The UC Berkeley and UCLA Labor Centers are conducting a text-based survey to understand how current federal immigration policy is affecting California’s immigrant workers and families. The survey asks about changes workers are seeing in their workplace, and how families are interacting with public services. The survey is completely confidential and individual responses will not be shared with anyone. UC Berkeley and UCLA will release a report that contains only summary data; it will be shared with the public, organizations serving immigrants, and policymakers.

For more information, please contact Annette Bernhardt (UC Berkeley, 510-643-7213) or Saba Waheed (UCLA, 213-293-5142)
 

Español

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE INMIGRACIÓN DE LOS CENTROS LABORALES DE UC BERKELEY Y UCLA
Los centros laborales de UC Berkeley y UCLA están realizando una encuesta, a través de texto, para entender cómo las propuestas migratorias del presidente Trump están afectando a familias y trabajadores inmigrantes en California. La encuesta hace pregunta sobre los cambios que los trabajadores inmigrantes han visto en sus lugares de trabajo y cómo las familias usan los servicios públicos. La encuesta es completamente confidencial y las respuestas individuales no serán compartidas con nadie. UC Berkeley y UCLA publicará un reporte que solo tendrá un resumen y datos generales de la encuesta. La publicación será compartida con el público, organizaciones que ayudan a comunidades inmigrantes, y con políticos.

Para más información, por favor de llamar a Annette Bernhardt (UC Berkeley, 510-643-7213) o Saba Waheed (UCLA, 213-293-5142).
 

中文

加州大學柏克萊分校 (UC BERKELEY) 與洛杉磯分校(UCLA)勞工中心移民研究計劃
加州大學柏克萊分校與洛杉磯分校勞工中心正在進行一項以簡訊發送的調查,目的在了解目前聯邦移民政策如何影響加州的移民勞工和家庭。這項調查詢問勞工是否看見工作場所出現變化,以及家庭如何與公共服務單位保持互動。調查完全保密,且不會向任何人透露個別回答內容。加州大學柏克萊分校與加州大學洛杉磯分校將發佈只含有摘要資料的報告;這份報告將供大眾、移民服務機構及政策制訂者分享。

欲知詳情,請聯絡 Annette Bernhardt (加州大學柏克萊分校,510-643-7213) 或 Saba Waheed (加州大學洛杉磯分校,213-293-5142)
 

한국어

UC BERKELEY 와 UCLA 노동센터의 이민자 연구 프로젝트
UC Berkeley 와 UCLA 노동센터에서는 현재 이민 정책이 캘리포니아주의 이민 근로자와 가족들에게 어떤 영향을 미치는지 파악하기 위한 설문조사를 실시하고 있습니다. 본 설문조사는 근로자들이 직장에서 느끼는 변화와 가정에서 공공 서비스를 어떻게 이용하고 있는지에 관한 질문으로 구성되어 있습니다. 본 설문조사는 비밀이 철저히 보장되며 개별적인 답변은 외부에 공개되지 않습니다. 최종 설문조사 보고서에는 요약된 데이터만 수록됩니다. UC Berkeley 와 UCLA 에서는 설문조사 결과를 분석하고 보고서를 작성한 후 이민자 대상 서비스 기관 및 정책 입안자를 비롯한 대중과 공유하여 모든 사람이 현재 이민자와 이민자 커뮤니티가 직면하고 있는 문제점을 더욱 효과적으로 파악하고 대응할 수 있도록 하려고 합니다.
자세한 정보를 원하시면 Annette Bernhardt (UC Berkeley, 510-643-7213) 또는 Saba Waheed (UCLA, 213-293-5142) 에게 문의해 주시기 바랍니다.
 

Tagalog

PROYEKTONG PANANALIKSIK SA IMIGRASYON NG UC BERKELEY AT UCLA LABOR CENTERS
Ang UC Berkeley at UCLA Labor Centers ay nagsasagawa ng tekstong sorbeyo para maunawaan kung paano nakaka-apekto ang kasalukuyang pederal na patakaran sa imigrasyon sa mga imigranteng manggagawa at pamilya sa California. Tinatanong sa sorbeyo ang mga pagbabagong nakikita ng mga manggagawa sa kanilang lugar ng trabaho, o kung paano nakikipag-ugnayan ang mga pamilya sa mga pampublikong serbisyo. Ang sorbeyo ay ganap na kompidensyal at ang mga indibidwal na mga sagot ay hindi ibabahagi sa kahit na sino. Ang UC Berkeley at UCLA ay magpapalabas ng ulat na naglalaman lamang ng buod na datos o impormasyon; ibabahagi ito sa publiko, mga organisasyong nagbibigay ng serbisyo sa mga imigrante at mga taga-gawa ng patakaran.
Para sa karagdagang impormasyon, tawagan si Annette Bernhardt sa (UC Berkeley, 510-643-7213) o Saba Waheed (UCLA, 213-293-5142)
 

Tiếng Việt

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU DI TRÚ CỦA TRUNG T M LAO ĐỘNG UC BERKELEY VÀ UCLA

Các Trung Tâm Lao Động UC Berkeley và UCLA đang tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến qua tin nhắn điện thoại nhằm tìm hiểu chính sách di trú hiện hành của liên bang đang ảnh hưởng đến các gia đình và người lao động nhập cư của California như thế nào. Cuộc thăm dò ý kiến hỏi về những thay đổi mà người lao động đang nhận thấy ở nơi làm việc của họ, hoặc cách thức các gia đình tiếp xúc với các cơ quan dịch vụ công cộng. Cuộc thăm dò ý kiến này hoàn toàn bảo mật và các câu trả lời cá nhân sẽ không được chia sẻ với bất kỳ ai. UC Berkeley và UCLA sẽ công bố bản báo chỉ có các dữ liệu tóm lược; báo cáo này sẽ được chia sẻ với công chúng, các tổ chức phục vụ di dân, và các nhà thiết lập chính sách.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc với cô Annette Bernhardt (UC Berkeley, 510-643-7213) hoặc cô Saba Waheed (UCLA, 213-293-5142)